ונתוא רשק 

וידוא 

תוסחוימ תוילוח 

שדחש המ

רפס חראתה  ט'צ רדח 

םורופ חכוותה 

In English

 

                   

םלסיאב ןימאמ עודמ 

תודהיו דמהומ 
םלסיאל םיידוהי םירויג 
םימיכסמ םימלסומו םידוהי 
תבהוא לש תימלסומ הירוטסיה ,ידוהי 
םלסיאו תודהי ,םישנ 
םלסיאל םידוהי ידי לע ונב ויהש םירתא 
ימלסומ ידוהיל יחישמ ידוהי 
םלסיאב תוידוהי תודגא 
תודהיל אל םידוהי 
ידוהיה ך"נתה 
ושי איבנ 
לכל לארשי 
םיישפוח/יונפ/םניח םירפס 
תכפוה -מו -ל הצע 
םלסיא לש םיפדל המדקה 
תובישמו תולאש 
םיישפוח/יונפ/םניחו םיימלסיא םיעצמא 
ימלסומ תושעהל ךיא 
תונחכול הנע 
ונלש דמצל ףרטצמ * ב"הרא לע

מ םולש 

םלסיאל םידוהי

ולא ,( םירצונו םידוהי ) רפסה לש םישנאה ןיב ,יאדוב ,שיו 
תא ליפשה ,םהילא הלוגש הזבו ךילא הלוגש הזו ,הללאב םינימאמש 
ןורתייל הללא לש םייוליגה תא ורכמי אל םהש : הללא ינפל םמצע 
ןובשחב ריהמ הללאו ,םהלש םיהולאה םע לומג אוה םהליבשב בולע {שודק ןארוק  3:199}

תיב רההש ראבמו ,הירצונה היגולואיתה ילב םנמא ,ושי לש עדי 
.תידוהי םימלסומ ידי לע ,שדחמ הנב םנמא התיה  

 
 

םיימשב השע גוז םלסיאו תודהי

 

ונחנא ,הזה ןכותה תא םגרתל תירבע לש הנכותב םישמתשמ ונחנא 
םגרתל םיפד 300 לעמ שי ,םוי לכ םייקודקיד םינוקית השוע 
ונתוא רשק חמשל ,הזה טקיורפב הצור התא םא ,םינקתמו 
תילגנאב האור ,תוירוקמה לש םילמל